ชุดข้อมูล/แผนที่

รายละเอียดของชั้นข้อมูล

1. ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 7-8

ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2557
 • ปี 2556

2.ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel

ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559

3.ภาพถ่ายจากดาวเทียม Modis

ความละเอียดจุดภาพ 250 เมตร

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2557
 • ปี 2556

1. แปลงใหญ่ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ความละเอียดจุดภาพ 3 เซนติเมตร

2. แปลงใหญ่ อำเภอคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความละเอียดจุดภาพ 3 เซนติเมตร

3. แปลงใหญ่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความละเอียดจุดภาพ 3 เซนติเมตร

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2556 – 2563

จำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8

2. ชั้นข้อมูลพื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน

 • พื้นที่เหมาะสม ปี 2563
 • พื้นที่เหมาะสม ปี 2559-2563

3.  ชั้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

 • พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
 • พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
 • พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
 • พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
 • พื้นที่แล้งซ้ำซาก
 • พื้นที่เกิดวาตภัย

1. ชั้นข้อมูลคมนาคม

 • ทางรถไฟ
 • ถนน

2. พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ขอบเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ขอบเขตอำเภอ
 • ขอบเขตตำบล

3. พื้นที่ศึกษาจังหวัดกระบี่

 • ขอบเขตจังหวัดกระบี่
 • ขอบเขตอำเภอ
 • ขอบเขตตำบล

4. ชั้นข้อมูลภูมิประเทศ

 • แหล่งน้ำ
 • แบบจำลองความสูง
 • ความลาดชัน
 • กลุ่มชุดดิน

5. โรงงานสกัดและลานเท

 • โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน
 • ลานเท

1. ชั้นข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2563

 • อุณหภูมิเฉลี่ย
 • ปริมาณน้ำฝน
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • ความเข้มแสง
 • ความเร็วลม

2.ชั้นข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2559-2563

 • อุณหภูมิเฉลี่ย
 • ปริมาณน้ำฝน
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • ความเข้มแสง
 • ความเร็วลม

1. แปลงพุนพิน (CR11)

 • ขอบเขตแปลง CR11
 • ตำแหน่งต้น
 • ภาพ UAV มี.ค. 2564
 • ภาพ UAV ต.ค. 2563
 • ภาพ UAV พ.ค. 2562
 • ภาพ NDVI มี.ค. 2564
 • ภาพ NDVI ต.ค. 2563
 • ภาพ NDVI ต.ค. 2562

2. แปลงปลายพระยา (GT09)

 • ขอบเขตแปลง GT09
 • ตำแหน่งต้น
 • ภาพ UAV มี.ค. 2564
 • ภาพ UAV ก.ค. 2563
 • ภาพ UAV พ.ค. 2562
 • ภาพ NDVI มี.ค. 2564
 • ภาพ NDVI ก.ค. 2563
 • ภาพ NDVI พ.ค. 2562

3. แปลงปลายพระยา (GT13)

 • ขอบเขตแปลง GT09
 • ตำแหน่งต้น
 • ภาพ UAV มี.ค. 2564
 • ภาพ UAV ก.ค. 2563
 • ภาพ UAV พ.ค. 2562
 • ภาพ NDVI มี.ค. 2564
 • ภาพ NDVI ก.ค. 2563
 • ภาพ NDVI พ.ค. 2562

3. แปลงดอนสัก (SR08)

 • ขอบเขตแปลง SR08
 • ตำแหน่งต้น
 • ภาพ UAV มี.ค. 2564
 • ภาพ UAV ต.ค. 2563
 • ภาพ UAV พ.ค. 2562
 • ภาพ NDVI มี.ค. 2564
 • ภาพ NDVI ต.ค. 2563
 • ภาพ NDVI พ.ค. 2562