เกี่ยวกับโครงการ

ผลงานวิจัย

ระบบแผนที่ออนไลน์ WEB MAP

เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

โครงการได้จัดทำแผนที่สำหรับพื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมันจากการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น สภาพภูมิประเทศ ดิน แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในการคำนวณหาพื้นที่เหมาะสม โดยเกษตรกรและผู้ที่ต้องการหาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน สามารถใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการตัดสินใจได้

ภาพถ่ายทางอากาศจาก UAV

ภาพถ่ายทางอากาศมีความละเอียดสูงประมาณ 2-5 เซนติเมตร สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะด้านเกษตรแม่นยำ ซึ่งภาพที่ได้จะมีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ โครงการได้บินถ่ายภาพในพื้นที่ศึกษาโดยใช้กล้องระบบ RGB และ Multi Spectral และจัดแสดงบนระบบแผนที่ออนไลน์ ข้อมูลภาพยังถูกนำไปใช้ในการจัดทำระบบนับต้นและทำนายสุขภาพต้นปาล์มอัตโนมัติอีกด้วย

การตรวจนับและทำนายสุขภาพต้นปาล์มน้ำมันอัตโนมัติ

ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างในการจัดทำระบบตรวจนับต้นและทำนายสุขภาพปาล์มน้ำมันอัตโนมัติ โดยโครงการได้มีการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อให้ได้ระบบที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถสำรวจพื้นที่ได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ดัชนีสุขภาพปาล์มน้ำมัน

ดัชนีสุขภาพปาล์มน้ำมัน ได้มาจากการหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ข้อมูลการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของใบปาล์มน้ำมันกับค่าธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องตรวจวัดค่าการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและกล้องสำรวจระบบหลายช่วงคลื่น เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสุขภาพของต้นปาล์มน้ำมันเบื้องต้นแทนการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน มีประโยชน์ในการช่วยวางแผนและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบจะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ การดูแลจัดการแปลง ผลผลิตย้อนหลัง และข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งเกษตรกร ผู้ค้าขายผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเจ้าหน้าที่ สามารถนำข้อมูลจากการคาดการณ์ไปใช้ในการวางแผนจัดการแปลงปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน และการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในสถาณการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นได้

แนวทางการปฏิบัติเป็นเลิศ

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นเลิศ (Oil Palm Best Management Practices; BMP) เป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ในแปลงเกษตรกร ประหยัด และเป็นประโยชน์มากที่สุดในการลดช่องว่างระหว่างผลผลิตของสวนปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง กับผลผลิตสูงสุด โดยโครงการได้มีการทดลองกับแปลงปาล์มน้ำมันตัวอย่างเพื่อจัดทำรายงานก่อนนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่น

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปใช้เป็นปัจจัยสำหรับการหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันได้ โดยโครงการได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 ในการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2556 – 2563

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

โครงการได้ทำการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมัน รายได้ การดูแลจัดการแปลง ข้อมูลจะถูกนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ใช้ในการวางแผนการทำงาน การสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมและมีประโยชน์กับเกษตรในพื้นที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงบนระบบแผนที่ออนไลน์อีกด้วย เช่น ตำแหน่งลานเทและโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน 

thaioilpalm_logo2

The Development of GeoInformatics and Precision Agriculture Technology for Administration and Management of oil palm plantations.

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

CONTACT US : ติดต่อเรา