ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในโครงการ มาจากการสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 150 คน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น พิกัดตำแหน่งแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในโครงการ พิกัดลานเท และพิกัดโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลภูมิหลังของเกษตรกร

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสวนปาล์มน้ำมัน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการเงินและผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลสถิติเพิ่มเติม

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย (ต่อเนื่อง) จึงมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด กรุณาติดต่อโครงการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด