ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

(The Development of Geoinformatics and Precision Agriculture Technology for Administration and Management of Oil Palm Plantations)

 • หน่วยงานหลัก
  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนาจังหวัด กรุงเทพฯ 10110.
  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15540 โทรสาร 02-664-4217

 • หน่วยงานสนับสนุน
  สาขาวิชาการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
  สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  เลขที่ 58 หมู่9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-524-5577 โทรสาร 02-524-5597

 • สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
  126 หมู่ 4 ตําบล ท่าอุแท อําเภอ กาญจนดิษฐ์
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84340
  โทรศัพท์: 077-259445-6 โทรสาร 077-25944

ที่มาและความสำคัญ

ปาล์มน้ำมัน (oil palm) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีแหล่งผลิตผลิตที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศและภาคตะวันออก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตดีมีคุณภาพสูง เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ปาล์มให้ถูกต้อง การบำรุงดูแลรักษาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับลักษณะทางพื้นที่ อย่างไรก็ดีจากรายงานพบว่าปัญหาสำคัญในการปลูกปาล์มน้ำมันในหลายพื้นที่ คือ

1) ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนการปลูกและปัญหาด้านแรงงาน

2) ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อความผันผวนของคุณภาพและปริมาณผลผลิต อันเป็นผลมาจากการลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพาะปลูก และ

3) ระบบข้อมูลปาล์มน้ำมันและการจัดการและดูแลปาล์มน้ำมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ทำให้การประมาณผลผลิตไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูก เช่น การใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสม การเกิดโรคอันส่งผลต่อผลผลิตและปริมาณปาล์ม ส่งผลโดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกมีผลกระทบด้านต้นทุนที่สูงและคุณภาพของปาล์มน้ำมัน

ระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลและการจัดการสมัยใหม่ (Modern Agriculture) หรือยุคของเกษตรอัจฉริยะ  (Smart farming) การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการข้อมูลการเพาะปลูกต่าง ๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพของผลผลิต

กรอบแนวคิดของโครงการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ํามัน ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ ได้แก่

1) การพัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพปาล์มน้ํามันโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยานไร้คนขับ

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยานไร้คนขับเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตและขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน

เพื่อดําเนินกระบวนการหลักที่สําคัญ 4 กระบวนการ ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพ การจัดการและวางแผน การประเมินสภาพปาล์มน้ํามันปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลผลิต ซึ่งการพัฒนากระบวนการดังกล่าว อาศัยการบูรณาการความรู้ด้านปาล์มน้ํามันการจัดการสวนปาล์มน้ํามัน และเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรแม่นยํา

เป้าหมายสำคัญของโครงการ

โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย (web-portal) รวมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ (image processing) มาใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในด้านการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และติดตามสุขภาพปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ดูแลและบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านการผลิต การดูแลรักษา และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ ได้แก่

1) การพัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยานไร้คนขับ

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยานไร้คนขับเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตและขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

คณะวิจัยและผู้มีส่วนร่วม

สาขาวิชาการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

หน่วยงานสนับสนุน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานหลัก

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน

The Development of GeoInformatics and Precision Agriculture Technology for Administration and Management of oil palm plantations.

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อการบริหารและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES