พื้นที่แปลง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (CR11)

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน โสฬส เดชมณี
ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน โสฬส เดชมณี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน ผู้สืบสายเลือด (พ่อ/แม่ – ลูก)
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) 11
จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) 2
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0813700105
Line ID / Facebook
E-mail

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก

รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) CR11
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) 44
จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ 22
การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน 9 x 9×9
รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมด้านเท่า
การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่ ที่ราบ
ลักษณะของเนื้อดิน เหนียว
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] ปริมาณเพียงพอ
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ] ปริมาณเพียงพอ
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน] ปริมาณเพียงพอ
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล]
รูปแบบการให้น้ำ
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ เคย

ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว

จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น 18
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 18
รอบการเก็บเกี่ยว 10 – 15 วัน
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน เท่ากันทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน เท่ากันทุกเดือน
ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น) 300
ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ ผลผลิตเต็มทะลาย
ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว ทั้งทะลายและผลปาล์มร่วง
วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม) 3.7
สถานที่ขายผลผลิต บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ

การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว แต่งทางใบ ตามคำแนะนำ
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ใบ/ดิน
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์]
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี] 2-3 ครั้ง/ปี
หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15
ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น) 20
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม] ทำ 3-4 ครั้ง/ปี
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง] ทำเป็นประจำ (รายวัน หรือรายสัปดาห์)
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน] 1 ครั้ง/3-5ปี
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ] ทำ 1-2 ครั้ง/ปี
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ] ปูทางใบ
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] ตัดแต่งใบ/ปูทางใบ, เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต, การให้น้ำ
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน] เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต, วิเคราะห์ดิน, วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบ, การให้น้ำ
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม] ตัดแต่งใบ/ปูทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม] ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต

ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช] ไม่พบ
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] ไม่พบ
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร] รุนแรงน้อย
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช] ไม่พบ
ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า
หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น)
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช] ไม่พบ
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] ไม่พบ
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] กระจายเป็นหย่อมๆ
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช] ไม่พบ
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)] รุนแรงน้อย
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)] รุนแรงน้อย
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)] รุนแรงน้อย
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)] รุนแรงน้อย
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)] รุนแรงน้อย
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช] กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] ไม่ทำอะไร
การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)] จดบันทึกเป็นประจำ
การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)] จดบันทึกเป็นประจำ
การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม] จดบันทึกเป็นประจำ

ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES