ข้อมูลเผยแพร่

ข่าว/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็นข้อมูลทั่วไป ผลผลิตและรายได้ ข้อมูลการดูแลแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืช

บทความวิชาการ

ระบบตรวจนับและทำนายสุขภาพต้นปาล์มน้ำมันอัตโนมัติ พัฒนาโดยใช้เทคนิค Deep Learning เพื่อให้ได้ระบบที่มีความแม่นยำสูงกว่า 90 เปอร์เซนต์ ในการนับต้นและทำนายสุขภาพปาล์มน้ำมัน

เอกสาร BMP

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นเลิศ (Oil Palm Best Management Practices; BMP) คือวิธีการและเทคนิคทางการเกษตร (การจัดการสวน การจัดการความสมบูรณ์ของต้นปาล์มน้ำมัน และการควบคุมการเก็บเกี่ยว) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ในแปลงเกษตรกร ประหยัด และเป็นประโยชน์มากที่สุด

คู่มือ

คู่มือการสำรวจและทำแผนที่โดยอากาศยานไร้คนขับ