พื้นที่ศึกษา

โครงการวิจัยนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จะใช้ในกิจกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการปลูกปาล์มน้ำมัน การวิเคราะห์และตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันและลักษณะทางกายภาพของใบปาล์มจากค่าการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่กำกับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นพื้นที่หลักของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ฝั่งตะวันออก การเข้าถึงพื้นที่ และความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทำการกำหนดพื้นที่ศึกษาหลักร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ แล้วทำความเข้าใจกับเกษตรกรเครือข่ายและผู้ช่วยนักวิจัยประจำในพื้นที่

โดยมีพื้นที่ศึกษาหลักอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์

sorot

แปลงพุนพิน (CR)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • เจ้าของแปลง : นายโสฬส เดขมณี
 • สายพันธ์ุ : Cirad
 • อายุต้นปาล์มน้ำมัน : 11 ปี
 • ขนาดพื้นที่ : 40 ไร่

แปลงปลายพระยา (GT)

จังหวัด กระบี่

 • เจ้าของแปลง : ปลายพระยาปาล์มน้ำมัน
 • สายพันธ์ุ : Golden Tenara
 • อายุต้นปาล์มน้ำมัน : 9 และ 13 ปี
 • ขนาดพื้นที่ : 40 ไร่

แปลงดอนสัก (SR)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • เจ้าของแปลง : นายปัญญา ชูแก้ว
 • สายพันธ์ุ : สุราษฎร์ 2
 • อายุต้นปาล์มน้ำมัน : 8 ปี
 • ขนาดพื้นที่ : 40 ไร่

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES