พื้นที่แปลง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (GT)

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน บริษัทปลายพระยาสวนปาล์มจำกัด
ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน นายเลอศักดิ์ พันธุ์พัฒนาศิลป์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน ผู้สืบสายเลือด (พ่อ/แม่ – ลูก)
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) 41
จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) 27
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0814771900
Line ID / Facebook 0814771900
E-mail

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก

รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) GT09 และ GT13
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) 300
จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ 7000
การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน 9 x 9
รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน สี่เหลี่ยม
การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่ ที่ลาดชัน
ลักษณะของเนื้อดิน ร่วนปนทราย
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] ปริมาณเพียงพอ
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล]
รูปแบบการให้น้ำ
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย

ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว

จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น 12
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 30
รอบการเก็บเกี่ยว อื่นๆ
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน ช่วงต้นปี
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน สิงหาคม
ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น) 1611
ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ ผลผลิตปานกลาง
ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว ทั้งทะลายและผลปาล์มร่วง
วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว โรงกลั่นน้ำมัน
ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม) 2.8
สถานที่ขายผลผลิต ยูนิวานิช ปลายพระยา

ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ

การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว ตบแต่งทางใบ ตามคำแนะนำ
การใส่ปุ๋ย ใส่ตามกำลังทรัพย์
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์]
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี] 2-3 ครั้ง/ปี
หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15 0-060 21-00 18-46-0 ถ้าไม่ทันใส่ 14-10-30
ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น) 8
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ] ไม่เคยทำ
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ] ทำ 1-2 ครั้ง/เดือน
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์] เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม] เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน] เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน] ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม] เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม] ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน] เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม] ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม] ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต

ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช] รุนแรงมาก
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] รุนแรงมาก
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร] รุนแรงปานกลาง
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช] รุนแรงปานกลาง
ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า หนู การ์โนเดอมา ทะลายเน่า
หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น) 4
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช] กระจายทั่วแปลง
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] กระจายทั่วแปลง
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] กระจายทั่วแปลง
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช] กระจายทั่วแปลง
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)] รุนแรงปานกลาง
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)] รุนแรงปานกลาง
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)] รุนแรงปานกลาง
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)] รุนแรงปานกลาง
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)] รุนแรงปานกลาง
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช] กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช, หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ
การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)] จดบันทึกเป็นประจำ
การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)] จดบันทึกเป็นประจำ
การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม] จดบันทึกเป็นประจำ

ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES