ผลงานวิจัย

พื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน

แผนที่พื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน ได้มาจากการใช้โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ในการคำนวณหาพื้นที่เหมาะสม สามารถใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ได้

palm_counting

การตรวจนับและทำนายสุขภาพต้นปาล์มน้ำมัน

ระบบตรวจนับและทำนายสุขภาพต้นปาล์มน้ำมันอัตโนมัติ พัฒนาโดยใช้เทคนิค Deep Learning เพื่อให้ได้ระบบที่มีความแม่นยำสูงกว่า 90 เปอร์เซนต์ ในการนับต้นและทำนายสุขภาพปาล์มน้ำมัน

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็นข้อมูลทั่วไป ผลผลิตและรายได้ ข้อมูลการดูแลแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืช

ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ

ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ มีความละเอียดสูงประมาณ 2-5 เซนติเมตร สามารถนำไปใช้ในงานด้านเกษตรแม่นยำ ซึ่งแผนที่ภาพถ่ายที่ได้จะมีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในสถาณการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีประโยชน์ในการช่วยวางแผน พัฒนา และเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 

แนวทางการปฏิบัติเป็นเลิศ

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นเลิศ (BMP) เป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ ประหยัด และเป็นประโยชน์มากที่สุดในการลดช่องว่างระหว่างผลผลิตของสวนปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นจริงกับ ผลผลิตสูงสุด

palm_leaf

ดัชนีสุขภาพปาล์มน้ำมัน

ดัชนีสุขภาพปาล์มน้ำมันได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของใบและต้นปาล์มน้ำมัน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารจากห้องปฏิบัติการ ในอนาคตสามารถนำค่าดัชนีไปใช้ในการประเมินธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันเบื้องต้นได้ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES