ที่ปรึกษาโครงการ

นายสุรกิตติ ศรีกุล
นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ)
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะผู้วิจัย

ผศ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด
ผศ.ดร.ชมชนก อรุณปลอดหัวหน้าโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อภิชน ไวท์ยางกูร
ดร.อภิชน ไวท์ยางกูรผู้ร่วมวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ดร.ศานิต อรุณปลอด
ดร.ศานิต อรุณปลอดผู้ร่วมวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
น.ส. สุชาดา โภชาดม
น.ส. สุชาดา โภชาดมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.7
นายสญชัย ขวัญเกื้อ
นายสญชัย ขวัญเกื้อนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.7
น.ส.กุลนรี กรีติยุตานนท์
น.ส.กุลนรี กรีติยุตานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัย
นายจิรวัฒน์ ดารณีศรีสุข
นายจิรวัฒน์ ดารณีศรีสุขผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส.ดาวเสาวลักษณ์ กองทอง
น.ส.ดาวเสาวลักษณ์ กองทองผู้ช่วยนักวิจัย
นายดุษฎี ปินะสุ
นายดุษฎี ปินะสุผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส.ขนิษฐา ยารักษ์
น.ส.ขนิษฐา ยารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย
นายรังสรรค์ คำคอน
นายรังสรรค์ คำคอนผู้ช่วยนักวิจัย