หลักการ

กำลังดำเนินการ

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน

ดัชนีสุขภาพปาล์มน้ำมัน