ข้อมูลสภาพอากาศ

แปลง GT09 และ GT13

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน บริษัทปลายพระยาสวนปาล์มจำกัด
ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน นายเลอศักดิ์ พันธุ์พัฒนาศิลป์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน ผู้สืบสายเลือด (พ่อ/แม่ – ลูก)
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) 2521
จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) 27
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0814771900
Line ID / Facebook 0814771900
E-mail

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก

รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) GT09 และ GT13
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) 300
จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ 7000
การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน 9 x 9
รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยม
การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่ ที่ลาดชัน
ลักษณะของเนื้อดิน ร่วนปนทราย
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] ปริมาณเพียงพอ
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด]
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล]
รูปแบบการให้น้ำ
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย

ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว

จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย
รอบการเก็บเกี่ยว
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน
ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น)
ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ
ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว
วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว
ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม)
สถานที่ขายผลผลิต

ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ

การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว
การใส่ปุ๋ย
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์]
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี]
หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15 0-060 21-00 18-46-0 ถ้าไม่ทันใส่ 14-10-30
ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น)
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน]
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม]
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง]
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน]
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ]
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม]
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม]

ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช]
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู]
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร]
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช]
ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า
หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น)
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช]
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู]
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร]
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช]
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)]
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)]
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)]
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)]
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)]
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช]
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู]
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร]
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช, หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ
การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)]
การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)]
การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม]

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES