งานประชุมวิชาการ สวก. 2562  ส่วนนิทรรศการ Beyond Disruptive Technology “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร”

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

เสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ต่อนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการ สวก และผู้ทรงคุณวุฒิ