โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดแผนที่รายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจสุขภาพปาล์มน้ำมันรายต้น

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎ์ธานี 19 ธันวาคม 2562

โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย (web-portal) รวมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ (image processing) มาใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในด้านการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และตรวจสอบและติดตามสุขภาพปาล์มน้ำมันผ่านระบบweb portal เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ดูแลและบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านการผลิต การดูแลรักษา และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง